การบินไทยแจ้งตลาดไม่ผิดนัด จ่ายหนี้ตามแผน 1,400 ล้านบาท

การบินไทยรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนฟื้นฟูคืบหน้า ยันสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนกว่า 1,400 ล้านบาท “ไม่ผิดนัด” แจงมีรายได้จากการขายทรัพย์สิน “ที่ดิน-เครื่องยนต์เก่า-หุ้น” ได้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย

1.การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ หรือศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระนั้น สำหรับงวดรายงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงิน 1,403,751,659.46 บาท และบริษัทไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2.การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัท จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ (1) หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS (2) หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C 1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์ และบริษัทได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) (2) และ (3) ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทได้ขายทรัพย์สินรายการ (4) เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 2 เครื่องยนต์ จาก 5 เครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทได้บันทึกไว้ โดยบริษัทได้ส่งมอบเครื่องยนต์ทั้งสองรายการให้แก่ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว จำนวน 265,000 เหรียญสหรัฐ

3.การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่นตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ การดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้า ดังนี้

3.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานรักคุณเท่าฟ้า คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานรักคุณเท่าฟ้าให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ (มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทได้บันทึกไว้ ในราคา 550,210,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และรับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

3.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานอุดรธานี คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดอุดรธานีให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทได้บันทึกไว้ ในราคา 28,600,000 บาท และการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

3.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานขอนแก่น คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดขอนแก่นให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทบันทึกไว้ ในราคา 11,100,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

3.4 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทบันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท โดยการบินไทยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยเงินส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระก่อนหรือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.5 หุ้น BAES (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563) ในตลาดหลักทรัพย์ฯระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 1,696,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.20 บาท คิดเป็นรายรับรวม (สุทธิ) 47,821,274.42 บาท

3.6 เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 16,384,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

4.ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ที่เจ้าหนี้ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้กับการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไตรมาสนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 34 ลำ รวมเป็นเครื่องบินจำนวน 46 ลำ โดยคณะผู้บริหารแผนอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เหลือกับเจ้าหนี้อีก 11 ลำ

5.จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 1 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผนเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินและการบริหารเงินสดและสภาพคล่องตลอดจนแผนดำเนินงานในการจัดหาสินเชื่อใหม่

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัท แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

admin

Related Posts