HENG ปี 64 คว้ากำไร 353.8 ล้านบาท โต 11.2%

HENG กางงบปี 64 กำไร 353.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.7 ล้านบาท หรือ 11.2% จากปีก่อน พอร์ตสินเชื่อโตแตะ 9.1 พันล้าน เพิ่มขึ้น 903.7 ล้านบาท หรือ 10.9% จากปีก่อน

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยสรุปดังนี้

– จำนวนสาขา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 มีจำนวน 529 สาขา เพิ่มขึ้น 127 สาขา หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 จากวันที่ 31 ธ.ค.2563

– พอร์ตสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 จำนวน 9,180.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 903.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 จาก ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563

– กำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 เท่ากับ 353.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 21.5

– อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 เป็นร้อยละ 1.9 (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ร้อยละ 2.2 )

– อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวน 1.0 เท่า (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 คิดเป็นจำนวน 1.4 เท่า)

ด้านสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็น 9,701.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 1,459.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 สาเหตุหลักจากจำนวนยอดลูกหนี้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,886.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 115.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ลาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 มีจำนวน 4,815.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 1,344.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 จากสิ้นปี 2563 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไร สำหรับปีจำนวน 353.8 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกได้รับเงินสุทธิ 1,516.2 และลดลงจากการจ่ายปันผลจำนวน 529.6 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

admin

Related Posts